ПРИЙНЯТО ЗАКОН ЩО ВИЗНАЧАЄ ПРАВОВИЙ СТАТУС СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ ЧАСТКОВОГО ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

Верховна Рада прийняла Законопроект №3205-2, який визначає правовий статус, особливості утворення та засади діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, встановлює порядок визначення критеріїв щодо суб’єктів підприємництва та фінансових установ, зобов’язання за кредитними договорами між якими можуть гарантуватися Фондом.

Згідно із Законом, Фонд є небанківською фінансовою установою з особливим статусом, яка виконує функції із забезпечення підтримки суб’єктів мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва, фізичних осіб – підприємців, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів за кредитними договорами.

Закон визначає ключові питання діяльності Фонду: порядок формування статутного капіталу Фонду, умови його збільшення та зменшення; порядок скликання, компетенція та порядок прийняття органами управління Фонду своїх рішень; порядок визначення критеріїв щодо суб’єктів підприємництва, які мають право на часткове гарантування виконання зобов’язань за кредитними договорами.

Фонд, як небанківська фінансова установа підпадатиме під регулювання та нагляд органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.

Згідно Статті 3 даного закону статутний капітал Фонду формується за рахунок коштів Державного бюджету України та з інших джерел, не заборонених законом, у розмірі, необхідному для забезпечення виконання статутних завдань Фонду. Мінімальна частка держави у статутному капіталі Фонду буде становити 51 відсоток.

Органами управління Фонду будуть Загальні збори учасників Фонду, Рада Фонду та Правління Фонду. Загальні збори є вищим органом управління Фонду. Рада Фонду є органом управління Фонду. Правління Фонду є виконавчим органом Фонду.

Рада Фонду буде утворена відповідно до абзацу першого частини другої статті 112 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, у складі п’яти осіб.

Кабінет Міністрів України для проведення конкурсу на посади незалежних членів Ради Фонду утворить конкурсну комісію у складі трьох представників Кабінету Міністрів України та по одному представнику від всеукраїнських (національних) галузевих громадських об’єднань в аграрній та фінансовій сферах.

Єдиним видом діяльності Фонду буде надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями суб’єктів малого і середного підприємництва, що провадять діяльність у галузі сільського господарства.

Фонд буде мати право розміщувати тимчасово вільні кошти відповідно до положення про політику інвестування у фінансові активи, що затверджується Радою Фонду.

Гарантії будуть надаватися лише за кредитами, наданими фінансовими установами, які уклали договір про співпрацю з Фондом та відповідають критеріям прийнятності, затвердженим Радою Фонду.

Критерієм для суб’єктів підприємництва, які будуть мати право на гарантування виконання зобов’язань за кредитними договорами, є мікро, малі та середні суб’єкти підприємництва, основним видом діяльності яких є виробництво сільськогосподарської продукції, які відповідають вимогам до мікропідприємств, малих та середніх підприємств згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення в обсязі, що не перевищує 500 гектарів, включаючи земельні ділянки, що придбаваються за грошові кошти, отримані у кредит.

У разі якщо кредит надається з метою придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, Фонд надає гарантії лише за умови передачі таких земельних ділянок у заставу кредитодавцям.

Джерелами формування коштів Фонду будуть:

- кошти, передані до статутного капіталу Фонду;

- дохід від фінансово-господарської діяльності;

- кошти, отримані від третіх осіб на поворотній та/або безповоротній основі, зокрема кредити та гранти, у тому числі кошти міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги;

- бюджетні кошти в разі передбачення їх законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

- облігації внутрішньої державної позики;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

Згідно Прикінцевих положень цього закону Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом повинен утворити Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, забезпечити формування та сплату його статутного капіталу та прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.

Сам же Фонд повинен протягом трьох місяців з дня його утворення привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.

 

Михайло Данкевич,

головний редактор ВФУ