МІНАГРОПОЛІТИКИ ЗАТВЕРДИЛО ТИПОВУ ФОРМУ ДОГОВОРУ ПРО СТВОРЕННЯ СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Наказом Мінагрополітики від 5 квітня 2018 року № 177 затверджено типову форму договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

y101125220327_a

У декларації обов’язково вказується предмет договору, порядок прийняття рішень та координація спільної діяльності членів господарства, правовий режим спільного майна членів господарства, порядок покриття витрат та розподіл результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами, порядок вступу до господарства та виходу з нього, вид трудових відносин у господарстві.

Договір (декларація) може містити й інші положення: термін, на який його укладено, порядок припинення, тощо.

Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації), відповідно до Закону “Про фермерське господарство” .

Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.

Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією), який реєструється як фізична особа – підприємець.

Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова має зареєструватися як ФОП або зареєструвати зміни до відомостей про ФОП.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ 05.04.2019   N 177

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2019 р. за N 438/33409

Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства

Відповідно до частини шостої статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типову форму договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, що додається.

2. Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Шеремету.

 

В. о. Міністра О. Трофімцева
ПОГОДЖЕНО:  
Заступник Міністра
фінансів України
Ю. Гелетій
Голова Державної
регуляторної служби України
К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
05 квітня 2019 року N 177

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2019 р. за N 438/33409

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ (ДЕКЛАРАЦІЇ)
про створення сімейного фермерського господарства

I. Предмет Договору* (декларації)

1. Сімейне фермерське господарство _____________________________________________________
(найменування)
(далі – Господарство) організовується _____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
рік народження)
самостійно або спільно з членами сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України:
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
рік народження, ступінь родинного зв’язку)
_____________________________________________________________________________________
з метою отримання прибутку від виробництва товарної сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації на земельній ділянці (земельних ділянках), наданій (наданих) у власність або користування відповідно до закону.

Видами діяльності Господарства є: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Господарство організовується на земельній ділянці (земельних ділянках)
_____________________________________________________________________________________
(площа гектарів)
з кадастровим номером (кадастровими номерами) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
яка розташована (які розташовані) _______________________________________________________
(місце розташування)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Голова Господарства, ________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
після укладання (складання) цього Договору (декларації) зобов’язується зареєструватися як фізична особа – підприємець або здійснити дії, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у встановленому законодавством порядку.

4. Місцезнаходження (адреса) Господарства: ______________________________________________
(вулиця, будинок, квартира,
_____________________________________________________________________________________
назва населеного пункту, район, поштовий індекс)

II. Порядок прийняття рішень та координація спільної діяльності членів Господарства*

1. Від імені Господарства має право виступати голова Господарства або уповноважений ним у встановленому цивільним законодавством порядку один із членів Господарства.

2. Члени Господарства домовилися про ___________________________________________________
(порядок прийняття рішень
_____________________________________________________________________________________
та координація діяльності членів Господарства)

III. Правовий режим спільного майна членів Господарства*

1. Майнові відносини Господарства регулюються цивільним законодавством України.

2. Джерелами формування майна (складеного капіталу) Господарства є:

1) грошові кошти, які передаються членами Господарства до його складеного капіталу;

2) одержані доходи;

3) будівлі, споруди, облаштування;

4) матеріальні цінності;

5) цінні папери;

6) продукція, вироблена Господарством у результаті господарської діяльності;

7) інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом;

8) право користування землею та іншими природними ресурсами;

9) право користування будівлями, спорудами, обладнанням;

10) інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність).

3. Перелік та вартість майна, що передається членами Господарства за їх згодою до складеного капіталу Господарства, на дату укладення Договору (декларації): ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Майнові права, що входять до складеного капіталу Господарства, передаються йому на строк
_____________________________________________________________________________________

5. Володіння, користування і розпорядження майном Господарства здійснюються за згодою між усіма членами Господарства відповідно до цього Договору (декларації), якщо інше не передбачено законом.

6. Майнові спори між членами Господарства вирішуються у судовому порядку.

7. Член Господарства має право на отримання частки майна Господарства при його ліквідації. Розмір частки та порядок її отримання: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Член Господарства має право на отримання частки майна Господарства у разі припинення членства у Господарстві. Розмір частки та порядок її отримання: ______________________________
_____________________________________________________________________________________

IV. Порядок покриття витрат та розподіл результатів (прибутку або збитків) діяльності Господарства між його членами

1. Всі витрати Господарство покриває за рахунок власних доходів та інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Оподаткування прибутку Господарства проводиться у порядку, встановленому законодавством.

3. Розподіл результатів прибутку або збитку між членами Господарства після закінчення поточного фінансового року здійснюється в такому порядку*: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

V. Порядок вступу до Господарства та виходу з нього*

1. Під час вступу до Господарства нового члена або виходу з нього вносяться зміни до цього Договору (декларації).

2. Вихід зі складу членів Господарства можливий незалежно від згоди інших його членів.

3. Член Господарства направляє заяву про вихід із Господарства і про повернення наданого ним майна відповідно до цього Договору (декларації) на адресу голови Господарства за _______________
(зазначити період)
до запланованої дати виходу з Господарства.

4. Зміна складу членів Господарства може здійснюватися з таких підстав:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI. Трудові відносини у Господарстві

1. Трудові відносини у Господарстві базуються на основі праці його членів. Для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з його діяльністю і потребують спеціальних знань чи навичок, Господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян (які не є членами Господарства) за трудовим договором (контрактом).

2. Трудові відносини членів Господарства відповідно до законодавства регулюються цим Договором (декларацією), осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), - законодавством України про працю.

3. Голова Господарства забезпечує належне оформлення трудових відносин та створення безпечних умов праці для членів Господарства і громадян, які уклали трудовий договір (контракт), дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.

VII. Інші положення

1. Договір (декларацію) укладено на _____ років (або безстроково). Дія Договору (декларації) припиняється у разі* ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Цей Договір (декларація) набирає чинності з дати його нотаріального посвідчення. Цей Договір (декларація) укладається не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи. За бажанням членів Господарства кожному з них видається по одному примірнику*.

3. Цей Договір (декларацію) складено у ______ примірниках, що мають однакову юридичну силу*.

4. Зміни до цього Договору (декларації) вносяться шляхом викладення його у новій редакції.

5. Голова Господарства здійснює дії, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у встановленому законодавством порядку.

6. Інші положення, що не суперечать законодавству ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова Господарства:  
______________________
(підпис)
_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
паспорт: серія __________ N ___________________________________,
виданий _____________________________________________________;
реєстраційний номер картки платника податків**
____________________________________________________________;
місце реєстрації ______________________________________________
(вулиця, будинок, квартира,
_____________________________________________________________
населений пункт, район, область, поштовий індекс)
Член(и) Господарства*:  
______________________
(підпис)
_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, ступінь родинного зв’язку)
паспорт: серія _________ N ____________________________________,
виданий _____________________________________________________
____________________________________________________________;
реєстраційний номер картки платника податків**
____________________________________________________________;
місце реєстрації ______________________________________________
(вулиця, будинок, квартира,
_____________________________________________________________
населений пункт, район, область, поштовий індекс)
______________________
(підпис)
_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, ступінь родинного зв’язку)
паспорт: серія _________ N ____________________________________,
виданий _____________________________________________________
____________________________________________________________;
реєстраційний номер картки платника податків**
____________________________________________________________;
місце реєстрації ______________________________________________
(вулиця, будинок, квартира,
_____________________________________________________________
населений пункт, район, область, поштовий індекс)
____________
* Для сімейного фермерського господарства, яке організовується фізичною особою спільно з членами її сім’ї.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, реєстраційні номери облікових карток платників податків не зазначаються.

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства, кооперації
та розвитку сільських територій -
начальник відділу підтримки фермерства
С. Шупик